รหัสไปรษณีย์ จังหวัดแพร่
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเวียง เมืองแพร่ 54000  
นาจักร เมืองแพร่ 54000  
น้ำชำ เมืองแพร่ 54000  
ป่าแดง เมืองแพร่ 54000  
ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ 54000  
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ 54000  
วังธง เมืองแพร่ 54000  
แม่หล่าย เมืองแพร่ 54000  
ห้วยม้า เมืองแพร่ 54000  
ป่าแมต เมืองแพร่ 54000  
บ้านถิ่น เมืองแพร่ 54000  
สวนเขื่อน เมืองแพร่ 54000  
วังหงษ์ เมืองแพร่ 54000  
แม่คำมี เมืองแพร่ 54000  
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ 54000  
ท่าข้าม เมืองแพร่ 54000  
แม่ยม เมืองแพร่ 54000  
ช่อแฮ เมืองแพร่ 54000  
ร่องฟอง เมืองแพร่ 54000  
กาญจนา เมืองแพร่ 54000  
ร้องกวาง ร้องกวาง 54140  
ร้องเข็ม ร้องกวาง 54140  
น้ำเลา ร้องกวาง 54140  
บ้านเวียง ร้องกวาง 54140  
ทุ่งศรี ร้องกวาง 54140  
แม่ยางตาล ร้องกวาง 54140  
แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง 54140  
ไผ่โทน ร้องกวาง 54140  
ห้วยโรง ร้องกวาง 54140  
แม่ทราย ร้องกวาง 54140  
แม่ยางร้อง ร้องกวาง 54140  
ห้วยอ้อ ลอง 54150  
บ้านปิน ลอง 54150  
ต้าผามอก ลอง 54150  
เวียงต้า ลอง 54150  
ปากกาง ลอง 54150  
หัวทุ่ง ลอง 54150  
ทุ่งแล้ง ลอง 54150  
บ่อเหล็กลอง ลอง 54150  
แม่ปาน ลอง 54150  
สูงเม่น สูงเม่น 54130  
น้ำชำ สูงเม่น 54130  
หัวฝาย สูงเม่น 54130  
ดอนมูล สูงเม่น 54130  
บ้านเหล่า สูงเม่น 54130  
บ้านกวาง สูงเม่น 54130  
บ้านปง สูงเม่น 54130  
บ้านกาศ สูงเม่น 54130  
ร่องกาศ สูงเม่น 54130  
สบสาย สูงเม่น 54130  
เวียงทอง สูงเม่น 54000  
พระหลวง สูงเม่น 54130  
เด่นชัย เด่นชัย 54110  
แม่จั๊วะ เด่นชัย 54110  
ไทรย้อย เด่นชัย 54110  
ห้วยไร่ เด่นชัย 54110  
ปงป่าหวาย เด่นชัย 54110  
บ้านหนุน สอง 54120  
บ้านกลาง สอง 54120  
ห้วยหม้าย สอง 54120  
เตาปูน สอง 54120  
หัวเมือง สอง 54120  
สะเอียบ สอง 54120  
แดนชุมพล สอง 54120  
ทุ่งน้าว สอง 54120  
วังชิ้น วังชิ้น 54160  
สรอย วังชิ้น 54160  
แม่ป้าก วังชิ้น 54160  
นาพูน วังชิ้น 54160  
แม่พุง วังชิ้น 54160  
ป่าสัก วังชิ้น 54160  
แม่เกิ๋ง วังชิ้น 54160  
แม่คำมี หนองม่วงไข่ 54170  
หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 54170  
น้ำรัด หนองม่วงไข่ 54170  
วังหลวง หนองม่วงไข่ 54170  
ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ 54170  
ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ 54170  
 
กลับหน้าหลัก