รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 46000  
นามน นามน 46230  
ยอดแกง นามน 6230  
สงเปลือย นามน 6230  
หลักเหลี่ยม นามน 6230  
หนองบัว นามน 6230  
กมลาไสย กมลาไสย 46130  
หลักเมือง กมลาไสย 46130  
โพนงาม กมลาไสย 46130  
ดงลิง กมลาไสย 46130  
ธัญญา กมลาไสย 46130  
หนองแปน กมลาไสย 46130  
เจ้าท่า กมลาไสย 46130  
โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 46130  
ร่องคำ ร่องคำ 46210  
สามัคคี ร่องคำ 46210  
เหล่าอ้อย ร่องคำ 46210  
บัวขาว กุฉินารายณ์ 46110  
แจนแลน กุฉินารายณ์ 46110  
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 46110  
จุมจัง กุฉินารายณ์ 46110  
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ 46110  
กุดหว้า กุฉินารายณ์ 46110  
สามขา กุฉินารายณ์ 46110  
นาขาม กุฉินารายณ์ 46110  
หนองห้าง กุฉินารายณ์ 46110  
นาโก กุฉินารายณ์ 46110  
สมสะอาด กุฉินารายณ์ 46110  
กุดค้าว กุฉินารายณ์ 46110  
คุ้มเก่า เขาวง 46160  
สงเปลือย เขาวง 46160  
หนองผือ เขาวง 46160  
กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง 46160  
สระพังทอง เขาวง 46160  
กุดปลาค้าว เขาวง 46160  
ยางตลาด ยางตลาด 46120  
หัวงัว ยางตลาด 46120  
อุ่มเม่า ยางตลาด 46120  
บัวบาน ยางตลาด 46120  
เว่อ ยางตลาด 46120  
อิตื้อ ยางตลาด 46120  
หัวนาคำ ยางตลาด 46120  
หนองอิเฒ่า ยางตลาด 46120  
ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด 46120  
นาเชือก ยางตลาด 46120  
คลองขาม ยางตลาด 46120  
เขาพระนอน ยางตลาด 46120  
นาดี ยางตลาด 46120  
โนนสูง ยางตลาด 46120  
หนองตอกแป้น ยางตลาด 46120  
ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 46170  
คำใหญ่ ห้วยเม็ก 46170  
กุดโดน ห้วยเม็ก 46170  
บึงนาเรียง ห้วยเม็ก 46170  
หัวหิน ห้วยเม็ก 46170  
พิมูล ห้วยเม็ก 46170  
คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 46170  
โนนสะอาด ห้วยเม็ก 46170  
ทรายทอง ห้วยเม็ก 46170  
ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 46140  
สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 46140  
นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140  
โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140  
นิคม สหัสขันธ์ 46140  
โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140  
โนนบุรี สหัสขันธ์ 46140  
โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ 46140  
ทุ่งคลอง คำม่วง 46180  
โพน คำม่วง 46180  
ดินจี่ คำม่วง 46180  
นาบอน คำม่วง 46180  
นาทัน คำม่วง 46180  
เนินยาง คำม่วง 46180  
ท่าคันโท ท่าคันโท 46190  
กุงเก่า ท่าคันโท 46190  
ยางอู้ม ท่าคันโท 46190  
กุดจิก ท่าคันโท 46190  
นาตาล ท่าคันโท 46190  
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท 46190  
หนองกุงศรี หนองกุงศรี 46220  
หนองบัว หนองกุงศรี 46220  
โคกเครือ หนองกุงศรี 46220  
หนองสรวง หนองกุงศรี 46220  
เสาเล้า หนองกุงศรี 46220  
หนองใหญ่ หนองกุงศรี 46220  
ดงมูล หนองกุงศรี 46220  
ลำหนองแสน หนองกุงศรี 46220  
หนองหิน หนองกุงศรี 46220  
สมเด็จ สมเด็จ 46150  
หนองแวง สมเด็จ 46150  
แซงบาดาล สมเด็จ 46150  
มหาไชย สมเด็จ 46150  
หมูม่น สมเด็จ 46150  
ผาเสวย สมเด็จ 46150  
ศรีสมเด็จ สมเด็จ 46150  
ลำห้วยหลัว สมเด็จ 46150  
คำบง ห้วยผึ้ง 46240  
ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 46240  
นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 46240  
หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง 46240  
สำราญ สามชัย 46180  
สำราญใต้ สามชัย 46180  
คำสร้างเที่ยง สามชัย 46180  
หนองช้าง สามชัย 46180  
นาคู นาคู 46160  
สายนาวัง นาคู 46160  
โนนนาจาน นาคู 46160  
บ่อแก้ว นาคู 46160  
ภูแล่นช้าง นาคู 46160  
ดอนจาน ดอนจาน 46000  
สะอาดไชยศรี ดอนจาน 46000  
ดงพยุง ดอนจาน 46000  
ม่วงนา ดอนจาน 46000  
นาจำปา ดอนจาน 46000  
ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย 46130  
เหล่ากลาง ฆ้องชัย 46130  
โคกสะอาด ฆ้องชัย 46130  
โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย 46130  
ลำชี ฆ้องชัย 46130  
 
กลับหน้าหลัก