รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000  
สำราญ เมืองขอนแก่น 40000  
โคกสี เมืองขอนแก่น 40000  
ท่าพระ เมืองขอนแก่น 40260  
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 40000  
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 40000  
พระลับ เมืองขอนแก่น 40000  
สาวะถี เมืองขอนแก่น 40000  
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น 40000  
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 40000  
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น 40000  
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น 40000  
ดอนหัน เมืองขอนแก่น 40260  
ศิลา เมืองขอนแก่น 40000  
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 40000  
หนองตูม เมืองขอนแก่น 40000  
บึงเนียม เมืองขอนแก่น 40000  
โนนท่อน เมืองขอนแก่น 40000  
หนองบัว บ้านฝาง 40270  
ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง 40270  
โนนฆ้อง บ้านฝาง 40270  
บ้านเหล่า บ้านฝาง 40270  
ป่ามะนาว บ้านฝาง 40270  
บ้านฝาง บ้านฝาง 40270  
โคกงาม บ้านฝาง 40270  
พระยืน พระยืน 40320  
พระบุ พระยืน 40320  
บ้านโต้น พระยืน 40320  
หนองแวง พระยืน 40320  
ขามป้อม พระยืน 40320  
หนองเรือ หนองเรือ 40210  
บ้านเม็ง หนองเรือ 40210  
บ้านกง หนองเรือ 40240  
ยางคำ หนองเรือ 40240  
จระเข้ หนองเรือ 40240  
โนนทอง หนองเรือ 40210  
กุดกว้าง หนองเรือ 40210  
โนนทัน หนองเรือ 40210  
โนนสะอาด หนองเรือ 40210  
บ้านผือ หนองเรือ 40240  
ชุมแพ ชุมแพ 40130  
โนนหัน ชุมแพ 40290  
นาหนองทุ่ม ชุมแพ 40290  
โนนอุดม ชุมแพ 40130  
ขัวเรียง ชุมแพ 40130  
หนองไผ่ ชุมแพ 40130  
ไชยสอ ชุมแพ 40130  
วังหินลาด ชุมแพ 40130  
นาเพียง ชุมแพ 40130  
หนองเขียด ชุมแพ 40290  
หนองเสาเล้า ชุมแพ 40130  
โนนสะอาด ชุมแพ 40290  
สีชมพู สีชมพู 40220  
ศรีสุข สีชมพู 40220  
นาจาน สีชมพู 40220  
วังเพิ่ม สีชมพู 40220  
ซำยาง สีชมพู 40220  
หนองแดง สีชมพู 40220  
ดงลาน สีชมพู 40220  
บริบูรณ์ สีชมพู 40220  
บ้านใหม่ สีชมพู 40220  
ภูห่าน สีชมพู 40220  
น้ำพอง น้ำพอง 40140  
วังชัย น้ำพอง 40140  
หนองกุง น้ำพอง 40140  
บัวใหญ่ น้ำพอง 40140  
สะอาด น้ำพอง 40310  
ม่วงหวาน น้ำพอง 40310  
บ้านขาม น้ำพอง 40140  
บัวเงิน น้ำพอง 40140  
ทรายมูล น้ำพอง 40140  
ท่ากระเสริม น้ำพอง 40140  
พังทุย น้ำพอง 40140  
กุดน้ำใส น้ำพอง 40140  
โคกสูง อุบลรัตน์ 40250  
บ้านดง อุบลรัตน์ 40250  
เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 40250  
นาคำ อุบลรัตน์ 40250  
ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ 40250  
ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ 40250  
หนองโก กระนวน 40170  
หนองกุงใหญ่ กระนวน 40170  
ห้วยโจด กระนวน 40170  
ห้วยยาง กระนวน 40170  
บ้านฝาง กระนวน 40170  
ดูนสาด กระนวน 40170  
หนองโน กระนวน 40170  
น้ำอ้อม กระนวน 40170  
หัวนาคำ กระนวน 40170  
บ้านไผ่ บ้านไผ่ 40110  
ในเมือง บ้านไผ่ 40110  
เมืองเพีย บ้านไผ่ 40110  
บ้านลาน บ้านไผ่ 40110  
แคนเหนือ บ้านไผ่ 40110  
ภูเหล็ก บ้านไผ่ 40110  
ป่าปอ บ้านไผ่ 40110  
หินตั้ง บ้านไผ่ 40110  
หนองน้ำใส บ้านไผ่ 40110  
หัวหนอง บ้านไผ่ 40110  
เปือยน้อย เปือยน้อย 40340  
วังม่วง เปือยน้อย 40340  
ขามป้อม เปือยน้อย 40340  
สระแก้ว เปือยน้อย 40340  
เมืองพล พล 40120  
โจดหนองแก พล 40120  
เก่างิ้ว พล 40120  
หนองมะเขือ พล 40120  
หนองแวงโสกพระ พล 40120  
เพ็กใหญ่ พล 40120  
โคกสง่า พล 40120  
หนองแวงนางเบ้า พล 40120  
ลอมคอม พล 40120  
โนนข่า พล 40120  
โสกนกเต็น พล 40120  
หัวทุ่ง พล 40120  
คอนฉิม แวงใหญ่ 40330  
ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ 40330  
โนนทอง แวงใหญ่ 40330  
แวงใหญ่ แวงใหญ่ 40330  
โนนสะอาด แวงใหญ่ 40330  
แวงน้อย แวงน้อย 40230  
ก้านเหลือง แวงน้อย 40230  
ท่านางแนว แวงน้อย 40230  
ละหานนา แวงน้อย 40230  
ท่าวัด แวงน้อย 40230  
ทางขวาง แวงน้อย 40230  
หนองสองห้อง หนองสองห้อง 40190  
คึมชาด หนองสองห้อง 40190  
โนนธาตุ หนองสองห้อง 40190  
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง 40190  
สำโรง หนองสองห้อง 40190  
หนองเม็ก หนองสองห้อง 40190  
ดอนดู่ หนองสองห้อง 40190  
ดงเค็ง หนองสองห้อง 40190  
หันโจด หนองสองห้อง 40190  
ดอนดั่ง หนองสองห้อง 40190  
วังหิน หนองสองห้อง 40190  
หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง 40190  
บ้านเรือ ภูเวียง 40150  
ในเมือง ภูเวียง 40150  
หว้าทอง ภูเวียง 40150  
กุดขอนแก่น ภูเวียง 40150  
นาชุมแสง ภูเวียง 40150  
นาหว้า ภูเวียง 40150  
เขาน้อย ภูเวียง 40150  
หนองกุงธนสาร ภูเวียง 40150  
หนองกุงเซิน ภูเวียง 40150  
สงเปือย ภูเวียง 40150  
ทุ่งชมพู ภูเวียง 40150  
เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง 40150  
ดินดำ ภูเวียง 40150  
ภูเวียง ภูเวียง 40150  
กุดเค้า มัญจาคีรี 40160  
สวนหม่อน มัญจาคีรี 40160  
หนองแปน มัญจาคีรี 40160  
โพนเพ็ก มัญจาคีรี 40160  
คำแคน มัญจาคีรี 40160  
นาข่า มัญจาคีรี 40160  
นางาม มัญจาคีรี 40160  
ท่าศาลา มัญจาคีรี 40160  
ชนบท ชนบท 40180  
กุดเพียขอม ชนบท 40180  
วังแสง ชนบท 40180  
ห้วยแก ชนบท 40180  
บ้านแท่น ชนบท 40180  
ศรีบุญเรือง ชนบท 40180  
โนนพะยอม ชนบท 40180  
ปอแดง ชนบท 40180  
เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 40280  
ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 40280  
นางิ้ว เขาสวนกวาง 40280  
โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง 40280  
คำม่วง เขาสวนกวาง 40280  
โนนคอม ภูผาม่าน 40350  
นาฝาย ภูผาม่าน 40350  
ภูผาม่าน ภูผาม่าน 40350  
วังสวาบ ภูผาม่าน 40350  
ห้วยม่วง ภูผาม่าน 40350  
กระนวน ซำสูง 40170  
คำแมด ซำสูง 40170  
บ้านโนน ซำสูง 40170  
คูคำ ซำสูง 40170  
ห้วยเตย ซำสูง 40170  
บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 40160  
โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย 40160  
ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย 40160  
นาแพง โคกโพธิ์ไชย 40160  
กุดธาตุ หนองนาคำ 40150  
บ้านโคก หนองนาคำ 40150  
ขนวน หนองนาคำ 40150  
บ้านแฮด บ้านแฮด 40110  
โคกสำราญ บ้านแฮด 40110  
โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด 40110  
หนองแซง บ้านแฮด 40110  
โนนศิลา โนนศิลา 40110  
หนองปลาหมอ โนนศิลา 40110  
บ้านหัน โนนศิลา 40110  
เปือยใหญ่ โนนศิลา 40110  
โนนแดง โนนศิลา 40110  
 
กลับหน้าหลัก