รหัสไปรษณีย์ จังหวัดมุกดาหาร
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49000  
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 49000  
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร 49000  
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร 49000  
โพนทราย เมืองมุกดาหาร 49000  
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 49000  
นาโสก เมืองมุกดาหาร 49000  
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 49000  
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 49000  
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 49000  
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร 49000  
ดงมอน เมืองมุกดาหาร 49000  
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร 49000  
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย 49130  
นากอก นิคมคำสร้อย 49130  
หนองแวง นิคมคำสร้อย 49130  
กกแดง นิคมคำสร้อย 49130  
นาอุดม นิคมคำสร้อย 49130  
โชคชัย นิคมคำสร้อย 49130  
ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย 49130  
ดอนตาล ดอนตาล 49120  
โพธิ์ไทร ดอนตาล 49120  
ป่าไร่ ดอนตาล 49120  
เหล่าหมี ดอนตาล 49120  
บ้านบาก ดอนตาล 49120  
นาสะเม็ง ดอนตาล 49120  
บ้านแก้ง ดอนตาล 49120  
ดงหลวง ดงหลวง 49140  
หนองบัว ดงหลวง 49140  
กกตูม ดงหลวง 49140  
หนองแคน ดงหลวง 49140  
ชะโนดน้อย ดงหลวง 49140  
พังแดง ดงหลวง 49140  
บ้านซ่ง คำชะอี 49110  
คำชะอี คำชะอี 49110  
หนองเอี่ยน คำชะอี 49110  
บ้านค้อ คำชะอี 49110  
บ้านเหล่า คำชะอี 49110  
โพนงาม คำชะอี 49110  
เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 49110  
คำบก คำชะอี 49110  
น้ำเที่ยง คำชะอี 49110  
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 49150  
ป่งขาม หว้านใหญ 49150  
บางทรายน้อย หว้านใหญ 49150  
ชะโนด หว้านใหญ 49150  
ดงหมู หว้านใหญ 49150  
หนองสูง หนองสูง 49160  
โนนยาง หนองสูง 49160  
ภูวง หนองสูง 49160  
บ้านเป้า หนองสูง 49160  
หนองสูงใต้ หนองสูง 49160  
หนองสูงเหนือ หนองสูง 49160  
 
กลับหน้าหลัก