รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยโสธร
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองยโสธร 35000  
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 35000  
ตาดทอง เมืองยโสธร 35000  
สำราญ เมืองยโสธร 35000  
ค้อเหนือ เมืองยโสธร 35000  
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 35000  
เดิด เมืองยโสธร 35000  
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 35000  
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 35000  
สิงห์ เมืองยโสธร 35000  
นาสะไมย์ เมืองยโสธร 35000  
เขื่องคำ เมืองยโสธร 35000  
หนองหิน เมืองยโสธร 35000  
หนองคู เมืองยโสธร 35000  
ขุมเงิน เมืองยโสธร 35000  
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 35000  
หนองเรือ เมืองยโสธร 35000  
หนองเป็ด เมืองยโสธร 35000  
ทรายมูล ทรายมูล 35170  
ดู่ลาด ทรายมูล 35170  
ดงมะไฟ ทรายมูล 35170  
นาเวียง ทรายมูล 35170  
ไผ่ ทรายมูล 35170  
กุดชุม กุดชุม 35140  
โนนเปือย กุดชุม 35140  
กำแมด กุดชุม 35140  
นาโส่ กุดชุม 35140  
ห้วยแก้ง กุดชุม 35140  
หนองหมี กุดชุม 35140  
โพนงาม กุดชุม 35140  
คำน้ำสร้าง กุดชุม 35140  
หนองแหน กุดชุม 35140  
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 35110  
ย่อ คำเขื่อนแก้ว 35110  
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 35110  
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว 35110  
ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 35110  
นาคำ คำเขื่อนแก้ว 35180  
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 35180  
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 35110  
นาแก คำเขื่อนแก้ว 35180  
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 35110  
เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 35110  
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว 35180  
ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 35110  
โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 35150  
กระจาย ป่าติ้ว 35150  
โคกนาโก ป่าติ้ว 35150  
เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 35150  
ศรีฐาน ป่าติ้ว 35150  
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 35130  
หัวเมือง มหาชนะชัย 35130  
คูเมือง มหาชนะชัย 35130  
ผือฮี มหาชนะชัย 35130  
บากเรือ มหาชนะชัย 35130  
ม่วง มหาชนะชัย 35130  
โนนทราย มหาชนะชัย 35130  
บึงแก มหาชนะชัย 35130  
พระเสาร์ มหาชนะชัย 35130  
สงยาง มหาชนะชัย 35130  
ฟ้าห่วน ค้อวัง 35160  
กุดน้ำใส ค้อวัง 35160  
น้ำอ้อม ค้อวัง 35160  
ค้อวัง ค้อวัง 35160  
บุ่งค้า เลิงนกทา 35120  
สวาท เลิงนกทา 35120  
ห้องแซง เลิงนกทา 35120  
สามัคคี เลิงนกทา 35120  
กุดเชียงหมี เลิงนกทา 35120  
สามแยก เลิงนกทา 35120  
กุดแห่ เลิงนกทา 35120  
โคกสำราญ เลิงนกทา 35120  
สร้างมิ่ง เลิงนกทา 35120  
ศรีแก้ว เลิงนกทา 35120  
ไทยเจริญ ไทยเจริญ 35120  
น้ำคำ ไทยเจริญ 35120  
ส้มผ่อ ไทยเจริญ 35120  
คำเตย ไทยเจริญ 35120  
คำไผ่ ไทยเจริญ 35120  
 
กลับหน้าหลัก