รหัสไปรษณีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด 45000  
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด 45000  
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด 45000  
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด 45000  
ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด 45000  
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด 45000  
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด 45000  
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด 45000  
โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด 45000  
เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด 45000  
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 45150  
เมืองบัว เกษตรวิสัย 45150  
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย 45150  
สิงห์โคก เกษตรวิสัย 45150  
ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย 45150  
บ้านฝาง เกษตรวิสัย 45150  
หนองแวง เกษตรวิสัย 45150  
กำแพง เกษตรวิสัย 45150  
กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย 45150  
น้ำอ้อม เกษตรวิสัย 45150  
โนนสว่าง เกษตรวิสัย 45150  
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย 45150  
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย 45150  
บัวแดง ปทุมรัตต์ 45190  
ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ 45190  
หนองแคน ปทุมรัตต์ 45190  
โพนสูง ปทุมรัตต์ 45190  
โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ 45190  
สระบัว ปทุมรัตต์ 45190  
โนนสง่า ปทุมรัตต์ 45190  
ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ 45190  
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน 45180  
หนองผือ จตุรพักตรพิมาน 45180  
เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน 45180  
โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน 45180  
น้ำใส จตุรพักตรพิมาน 45180  
ดงแดง จตุรพักตรพิมาน 45180  
ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน 45180  
ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน 45180  
อีง่อง จตุรพักตรพิมาน 45180  
ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน 45180  
ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน 45180  
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน 45180  
นิเวศน์ ธวัชบุรี 45170  
ธงธานี ธวัชบุรี 45170  
หนองไผ่ ธวัชบุรี 45170  
ธวัชบุรี ธวัชบุรี 45170  
อุ่มเม้า ธวัชบุรี 45170  
มะอึ ธวัชบุรี 45170  
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี 45170  
ไพศาล ธวัชบุรี 45170  
เมืองน้อย ธวัชบุรี 45170  
บึงนคร ธวัชบุรี 45170  
ราชธานี ธวัชบุรี 45170  
หนองพอก ธวัชบุรี 45170  
พนมไพร พนมไพร 45140  
แสนสุข พนมไพร 45140  
กุดน้ำใส พนมไพร 45140  
หนองทัพไทย พนมไพร 45140  
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร 45140  
วารีสวัสดิ์ พนมไพร 45140  
โคกสว่าง พนมไพร 45140  
โพธิ์ชัย พนมไพร 45140  
นานวล พนมไพร 45140  
คำไฮ พนมไพร 45140  
สระแก้ว พนมไพร 45140  
ค้อใหญ่ พนมไพร 45140  
ชานุวรรณ พนมไพร 45140  
แวง โพนทอง 45110  
โคกกกม่วง โพนทอง 45110  
นาอุดม โพนทอง 45110  
สว่าง โพนทอง 45110  
หนองใหญ่ โพนทอง 45110  
โพธิ์ทอง โพนทอง 45110  
โนนชัยศรี โพนทอง 45110  
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง 45110  
อุ่มเม่า โพนทอง 45110  
คำนาดี โพนทอง 45110  
พรมสวรรค์ โพนทอง 45110  
สระนกแก้ว โพนทอง 45110  
วังสามัคคี โพนทอง 45110  
โคกสูง โพนทอง 45110  
ขามเบี้ย โพธิ์ชัย 45230  
เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 45230  
บัวคำ โพธิ์ชัย 45230  
อัคคะคำ โพธิ์ชัย 45230  
สะอาด โพธิ์ชัย 45230  
คำพอุง โพธิ์ชัย 45230  
หนองตาไก้ โพธิ์ชัย 45230  
ดอนโอง โพธิ์ชัย 45230  
โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย 45230  
หนองพอก หนองพอก 45210  
บึงงาม หนองพอก 45210  
ภูเขาทอง หนองพอก 45210  
กกโพธิ์ หนองพอก 45210  
โคกสว่าง หนองพอก 45210  
หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก 45210  
รอบเมือง หนองพอก 45210  
ผาน้ำย้อย หนองพอก 45210  
ท่าสีดา หนองพอก 45210  
กลาง เสลภูมิ 45120  
นางาม เสลภูมิ 45120  
เมืองไพร เสลภูมิ 45120  
นาแซง เสลภูมิ 45120  
นาเมือง เสลภูมิ 45120  
วังหลวง เสลภูมิ 45120  
ท่าม่วง เสลภูมิ 45120  
ขวาว เสลภูมิ 45120  
โพธิ์ทอง เสลภูมิ 45120  
ภูเงิน เสลภูมิ 45120  
เกาะแก้ว เสลภูมิ 45120  
นาเลิง เสลภูมิ 45120  
เหล่าน้อย เสลภูมิ 45120  
ศรีวิลัย เสลภูมิ 45120  
หนองหลวง เสลภูมิ 45120  
พรสวรรค์ เสลภูมิ 45120  
ขวัญเมือง เสลภูมิ 45120  
บึงเกลือ เสลภูมิ 45120  
สระคู สุวรรณภูมิ 45130  
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ 45130  
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ 45130  
หินกอง สุวรรณภูมิ 45130  
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ 45130  
หัวโทน สุวรรณภูมิ 45130  
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ 45130  
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ 45130  
หัวช้าง สุวรรณภูมิ 45130  
น้ำคำ สุวรรณภูมิ 45130  
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ 45130  
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ 45130  
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ 45130  
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ 45130  
จำปาขัน สุวรรณภูมิ 45130  
หนองผือ เมืองสรวง 45220  
หนองหิน เมืองสรวง 45220  
คูเมือง เมืองสรวง 45220  
กกกุง เมืองสรวง 45220  
เมืองสรวง เมืองสรวง 45220  
โพนทราย โพนทราย 45240  
สามขา โพนทราย 45240  
ศรีสว่าง โพนทราย 45240  
ยางคำ โพนทราย 45240  
ท่าหาดยาว โพนทราย 45240  
อาจสามารถ อาจสามารถ 45160  
โพนเมือง อาจสามารถ 45160  
บ้านแจ้ง อาจสามารถ 45160  
หน่อม อาจสามารถ 45160  
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ 45160  
หนองขาม อาจสามารถ 45160  
โหรา อาจสามารถ 45160  
หนองบัว อาจสามารถ 45160  
ขี้เหล็ก อาจสามารถ 45160  
บ้านดู่ อาจสามารถ 45160  
เมยวดี เมยวดี 45250  
ชุมพร เมยวดี 45250  
บุ่งเลิศ เมยวดี 45250  
ชมสะอาด เมยวดี 45250  
โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ 45000  
ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 45000  
เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ 45000  
หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ 45000  
สวนจิก ศรีสมเด็จ 45280  
โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 45280  
หนองแวงควง ศรีสมเด็จ 45000  
บ้านบาก ศรีสมเด็จ 45000  
ดินดำ จังหาร 45000  
ปาฝา จังหาร 45000  
ม่วงลาด จังหาร 45000  
จังหาร จังหาร 45000  
ดงสิงห์ จังหาร 45000  
ยางใหญ่ จังหาร 45000  
ผักแว่น จังหาร 45000  
แสนชาติ จังหาร 45000  
เชียงขวัญ เชียงขวัญ 45000  
พลับพลา เชียงขวัญ 45170  
พระธาตุ เชียงขวัญ 45000  
พระเจ้า เชียงขวัญ 45000  
หมูม้น เชียงขวัญ 45170  
บ้านเขือง เชียงขวัญ 45000  
หนองฮี หนองฮี 45140  
สาวแห หนองฮี 45140  
ดูกอึ่ง หนองฮี 45140  
เด่นราษฎร์ หนองฮี 45140  
ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 45170  
เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง 45170  
บึงงาม ทุ่งเขาหลวง 45170  
มะบ้า ทุ่งเขาหลวง 45170  
เหล่า ทุ่งเขาหลวง 45170  
 
กลับหน้าหลัก