รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเลย
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
กุดป่อง เมืองเลย 42000  
เมือง เมืองเลย 42000  
นาอ้อ เมืองเลย 42100  
กกดู่ เมืองเลย 42000  
น้ำหมาน เมืองเลย 42000  
เสี้ยว เมืองเลย 42000  
นาอาน เมืองเลย 42000  
นาโป่ง เมืองเลย 42000  
นาดินดำ เมืองเลย 42000  
น้ำสวย เมืองเลย 42000  
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย 42000  
นาแขม เมืองเลย 42000  
ศรีสองรัก เมืองเลย 42100  
กกทอง เมืองเลย 42000  
นาด้วง นาด้วง 42210  
นาดอกคำ นาด้วง 42210  
ท่าสะอาด นาด้วง 42210  
ท่าสวรรค์ นาด้วง 42210  
เชียงคาน เชียงคาน 42110  
ธาตุ เชียงคาน 42110  
นาซ่าว เชียงคาน 42110  
เขาแก้ว เชียงคาน 42110  
ปากตม เชียงคาน 42110  
บุฮม เชียงคาน 42110  
จอมศรี เชียงคาน 42110  
หาดทรายขาว เชียงคาน 42110  
ปากชม ปากชม 42150  
เชียงกลม ปากชม 42150  
หาดคัมภีร์ ปากชม 42150  
ห้วยบ่อซืน ปากชม 42150  
ห้วยพิชัย ปากชม 42150  
ชมเจริญ ปากชม 42150  
ด่านซ้าย ด่านซ้าย 42120  
ปากหมัน ด่านซ้าย 42120  
นาดี ด่านซ้าย 42120  
โคกงาม ด่านซ้าย 42120  
โพนสูง ด่านซ้าย 42120  
อิปุ่ม ด่านซ้าย 42120  
กกสะทอน ด่านซ้าย 42120  
โป่ง ด่านซ้าย 42120  
วังยาว ด่านซ้าย 42120  
นาหอ ด่านซ้าย 42120  
นาแห้ว นาแห้ว 42170  
แสงภา นาแห้ว 42170  
นาพึง นาแห้ว 42170  
นามาลา นาแห้ว 42170  
เหล่ากอหก นาแห้ว 42170  
หนองบัว ภูเรือ 42160  
ท่าศาลา ภูเรือ 42160  
ร่องจิก ภูเรือ 42160  
ปลาบ่า ภูเรือ 42160  
ลาดค่าง ภูเรือ 42160  
สานตม ภูเรือ 42160  
ท่าลี่ ท่าลี่ 42140  
หนองผือ ท่าลี่ 42140  
อาฮี ท่าลี่ 42140  
น้ำแคม ท่าลี่ 42140  
โคกใหญ่ ท่าลี่ 42140  
น้ำทูน ท่าลี่ 42140  
วังสะพุง วังสะพุง 42130  
ทรายขาว วังสะพุง 42130  
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง 42130  
หนองงิ้ว วังสะพุง 42130  
ปากปวน วังสะพุง 42130  
ผาน้อย วังสะพุง 42130  
ผาบิ้ง วังสะพุง 42130  
เขาหลวง วังสะพุง 42130  
โคกขมิ้น วังสะพุง 42130  
ศรีสงคราม วังสะพุง 42130  
ศรีฐาน ภูกระดึง 42180  
ผานกเค้า ภูกระดึง 42180  
ภูกระดึง ภูกระดึง 42180  
ห้วยส้ม ภูกระดึง 42180  
ภูหอ ภูหลวง 42230  
หนองคัน ภูหลวง 42230  
ห้วยสีเสียด ภูหลวง 42230  
เลยวังไสย์ ภูหลวง 42230  
แก่งศรีภูมิ ภูหลวง 42230  
ผาขาว ผาขาว 42240  
ท่าช้างคล้อง ผาขาว 42240  
โนนปอแดง ผาขาว 42240  
โนนป่าซาง ผาขาว 42240  
บ้านเพิ่ม ผาขาว 42240  
เอราวัณ เอราวัณ 42220  
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ 42220  
ผาสามยอด เอราวัณ 42220  
ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ 42220  
หนองหิน หนองหินุ 42190  
ตาดข่า หนองหิน 42190  
ปวนพุ หนองหินุ 42190  
 
กลับหน้าหลัก