รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองเหนือ เมืองศีรสะเกษ 33000  
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ 33000  
คูซอด เมืองศีรสะเกษ 33000  
ซำ เมืองศีรสะเกษ 33000  
จาน เมืองศีรสะเกษ 33000  
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ 33000  
หนองครก เมืองศีรสะเกษ 33000  
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ 33000  
โพนค้อ เมืองศีรสะเกษ 33000  
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ 33000  
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ 33000  
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ 33000  
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ 33000  
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ 33000  
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ 33000  
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ 33000  
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ 33000  
หนองไผ่ เมืองศีรสะเกษ 33000  
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 33190  
ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 33190  
คอนกาม ยางชุมน้อย 33190  
โนนคูณ ยางชุมน้อย 33190  
กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย 33190  
บึงบอน ยางชุมน้อย 33190  
ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย 33190  
ดูน กันทรารมย์ 33130  
โนนสัง กันทรารมย์ 33130  
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ 33130  
ยาง กันทรารมย์ 33130  
หนองแวง กันทรารมย์ 33130  
หนองแก้ว กันทรารมย์ 33130  
ทาม กันทรารมย์ 33130  
ละทาย กันทรารมย์ 33130  
เมืองน้อย กันทรารมย์ 33130  
อีปาด กันทรารมย์ 33130  
บัวน้อย กันทรารมย์ 33130  
หนองบัว กันทรารมย์ 33130  
ดู่ กันทรารมย์ 33130  
ผักแพว กันทรารมย์ 33130  
จาน กันทรารมย์ 33130  
คำเนียม กันทรารมย์ 33130  
ทุ่งใหญ่ กันทรารมย์ 33130  
บึงมะลู กันทรารมย์ 33110  
กุดเสลา กันทรารมย์ 33110  
เมือง กันทรารมย์ 33110  
สังเม็ก กันทรารมย์ 33110  
น้ำอ้อม กันทรารมย์ 33110  
ละลาย กันทรารมย์ 33110  
รุง กันทรารมย์ 33110  
ตระกาจ กันทรารมย์ 33110  
จานใหญ่ กันทรารมย์ 33110  
ภูเงิน กันทรารมย์ 33110  
ชำ กันทรารมย์ 33110  
กระแชง กันทรารมย์ 33110  
โนนสำราญ กันทรารมย์ 33110  
หนองหญ้าลาด กันทรารมย์ 33110  
เสาธงชัย กันทรารมย์ 33110  
ขนุน กันทรารมย์ 33110  
สวนกล้วย กันทรารมย์ 33110  
เวียงเหนือ กันทรารมย์ 33110  
ทุ่งใหญ่ กันทรารมย์ 33110  
ภูผาหมอก กันทรารมย์ 33110  
กันทรารมย์ ขุขันธ์ 33140  
จะกง ขุขันธ์ 33140  
ใจดี ขุขันธ์ 33140  
ดองกำเม็ด ขุขันธ์ 33140  
โสน ขุขันธ์ 33140  
ปรือใหญ่ ขุขันธ์ 33140  
สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ 33140  
ตาอุด ขุขันธ์ 33140  
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ 33140  
ห้วยใต้ ขุขันธ์ 33140  
หัวเสือ ขุขันธ์ 33140  
ตะเคียน ขุขันธ์ 33140  
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ 33140  
โคกเพชร ขุขันธ์ 33140  
ปราสาท ขุขันธ์ 33140  
สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ 33140  
ห้วยสำราญ ขุขันธ์ 33140  
กฤษณา ขุขันธ์ 33140  
ลมศักดิ์ ขุขันธ์ 33140  
หนองฉลอง ขุขันธ์ 33140  
ศรีตระกูล ขุขันธ์ 33140  
ศรีสะอาด ขุขันธ์ 33140  
ไพรบึง ไพรบึง 33180  
ดินแดง ไพรบึง 33180  
ปราสาทเยอ ไพรบึง 33180  
สำโรงพลัน ไพรบึง 33180  
สุขสวัสดิ์ ไพรบึง 33180  
โนนปูน ไพรบึง 33180  
พิมาย ปรางค์กู่ 33170  
กู่ ปรางค์กู่ 33170  
หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ 33170  
ตูม ปรางค์กู่ 33170  
สมอ ปรางค์กู่ 33170  
โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ 33170  
สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ 33170  
ดู่ ปรางค์กู่ 33170  
สวาย ปรางค์กู่ 33170  
พิมายเหนือ ปรางค์กู่ 33170  
สิ ขุนหาญ 33150  
บักดอง ขุนหาญ 33150  
พราน ขุนหาญ 33150  
โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ 33150  
ไพร ขุนหาญ 33150  
กระหวัน ขุนหาญ 33150  
ขุนหาญ ขุนหาญ 33150  
โนนสูง ขุนหาญ 33150  
กันทรอม ขุนหาญ 33150  
ภูฝ้าย ขุนหาญ 33150  
โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ 33150  
ห้วยจันทร์ ขุนหาญ 33150  
เมืองคง ราษีไศล 33160  
เมืองแคน ราษีไศล 33160  
หนองแค ราษีไศล 33160  
จิกสังข์ทอง ราษีไศล 33160  
ด่าน ราษีไศล 33160  
ดู่ ราษีไศล 33160  
หนองอึ่ง ราษีไศล 33160  
บัวหุ่ง ราษีไศล 33160  
ไผ่ ราษีไศล 33160  
ส้มป่อย ราษีไศล 33160  
หนองหมี ราษีไศล 33160  
หว้านคำ ราษีไศล 33160  
สร้างปี่ ราษีไศล 33160  
กำแพง อุทุมพรพิสัย 33120  
อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย 33120  
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย 33120  
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย 33120  
สำโรง อุทุมพรพิสัย 33120  
แขม อุทุมพรพิสัย 33120  
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย 33120  
ขะยูง อุทุมพรพิสัย 33120  
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย 33120  
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย 33120  
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย 33120  
แต้ อุทุมพรพิสัย 33120  
แข้ อุทุมพรพิสัย 33120  
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย 33120  
ปะอาว อุทุมพรพิสัย 33120  
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย 33120  
สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย 33120  
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย 33120  
โคกจาน อุทุมพรพิสัย 33120  
เป๊าะ บึงบูรพ์ 33220  
บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ 33220  
ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 33210  
เมืองหลวง ห้วยทับทัน 33210  
กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน 33210  
ผักไหม ห้วยทับทัน 33210  
จานแสนไชย ห้วยทับทัน 33210  
ปราสาท ห้วยทับทัน 33210  
โนนค้อ โนนคูณ 33250  
บก โนนคูณ 33250  
โพธิ์ โนนคูณ 33250  
หนองกุง โนนคูณ 33250  
เหล่ากวาง โนนคูณ 33250  
ศรีแก้ว ศรีรัตนะ 33240  
พิงพวย ศรีรัตนะ 33240  
สระเยาว์ ศรีรัตนะ 33240  
ตูม ศรีรัตนะ 33240  
เสื่องข้าว ศรีรัตนะ 33240  
ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ 33240  
สะพุง ศรีรัตนะ 33240  
น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 33130  
ละเอาะ น้ำเกลี้ยง 33130  
ตองปิด น้ำเกลี้ยง 33130  
เขิน น้ำเกลี้ยง 33130  
รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง 33130  
คูบ น้ำเกลี้ยง 33130  
บุสูง วังหิน 33270  
ธาตุ วังหิน 33270  
ดวนใหญ่ วังหิน 33270  
บ่อแก้ว วังหิน 33270  
ศรีสำราญ วังหิน 33270  
ทุ่งสว่าง วังหิน 33270  
วังหิน วังหิน 33270  
โพนยาง วังหิน 33270  
โคกตาล ภูสิงห์ 33140  
ห้วยตามอญ ภูสิงห์ 33140  
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 33140  
ละลม ภูสิงห์ 33140  
ตะเคียนราม ภูสิงห์ 33140  
ดงรัก ภูสิงห์ 33140  
ไพรพัฒนา ภูสิงห์ 33140  
เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ 33120  
ตาโกน เมืองจันทร์ 33120  
หนองใหญ่ เมืองจันทร์ 33120  
เสียว เบญจลักษ์ 33110  
หนองหว้า เบญจลักษ์ 33110  
หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ 33110  
หนองฮาง เบญจลักษ์ 33110  
ท่าคล้อ เบญจลักษ์ 33110  
พยุห์ พยุห์ 33230  
พรหมสวัสดิ์ พยุห์ 33230  
ตำแย พยุห์ 33230  
โนนเพ็ก พยุห์ 33230  
หนองค้า พยุห์ 33230  
โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120  
เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120  
หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120  
ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120  
อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120  
กุง ศิลาลาด 33160  
คลีกลิ้ง ศิลาลาด 33160  
หนองบัวดง ศิลาลาด 33160  
โจดม่วง ศิลาลาด 33160  
 
กลับหน้าหลัก