รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสกลนคร
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 47000  
ขมิ้น เมืองสกลนคร 47220  
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร 47000  
โนนหอม เมืองสกลนคร 47000  
เชียงเครือ เมืองสกลนคร 47000  
ท่าแร่ เมืองสกลนคร 47000  
ม่วงลาย เมืองสกลนคร 47000  
ดงชน เมืองสกลนคร 47000  
ห้วยยาง เมืองสกลนคร 47000  
พังขว้าง เมืองสกลนคร 47000  
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร 47000  
ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร 47000  
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร 47000  
หนองลาด เมืองสกลนคร 47220  
ฮางโฮง เมืองสกลนคร 47000  
โคกก่อง เมืองสกลนคร 47000  
กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 47210  
นาโพธิ์ กุสุมาลย์ 47210  
นาเพียง กุสุมาลย์ 47230  
โพธิไพศาล กุสุมาลย์ 47210  
อุ่มจาน กุสุมาลย์ 47230  
กุดบาก กุดบาก 47180  
นาม่อง กุดบาก 47180  
กุดไห กุดบาก 47180  
พรรณา พรรณานิคม 47130  
วังยาง พรรณานิคม 47130  
พอกน้อย พรรณานิคม 47220  
นาหัวบ่อ พรรณานิคม 47220  
ไร่ พรรณานิคม 47130  
ช้างมิ่ง พรรณานิคม 47130  
นาใน พรรณานิคม 47130  
สว่าง พรรณานิคม 47130  
บะฮี พรรณานิคม 47130  
เชิงชุม พรรณานิคม 47130  
พังโคน พังโคน 47160  
ม่วงไข่ พังโคน 47160  
แร่ พังโคน 47160  
ไฮหย่อง พังโคน 47160  
ต้นผึ้ง พังโคน 47160  
วาริชภูมิ วาริชภูมิ 47150  
ปลาโหล วาริชภูมิ 47150  
หนองลาด วาริชภูมิ 47150  
คำบ่อ วาริชภูมิ 47150  
ค้อเขียว วาริชภูมิ 47150  
นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน 47270  
หนองปลิง นิคมน้ำอูน 47270  
หนองบัว นิคมน้ำอูน 47270  
สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน 47270  
วานรนิวาส วานรนิวาส 47120  
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส 47120  
ขัวก่าย วานรนิวาส 47120  
หนองสนม วานรนิวาส 47120  
คูสะคาม วานรนิวาส 47120  
ธาตุ วานรนิวาส 47120  
หนองแวง วานรนิวาส 47120  
ศรีวิชัย วานรนิวาส 47120  
นาซอ วานรนิวาส 47120  
อินทร์แปลง วานรนิวาส 47120  
นาคำ วานรนิวาส 47120  
คอนสวรรค์ วานรนิวาส 47120  
กุดเรือคำ วานรนิวาส 47120  
หนองแวงใต้ วานรนิวาส 47120  
คำตากล้า คำตากล้า 47250  
หนองบัวสิม คำตากล้า 47250  
นาแต้ คำตากล้า 47250  
แพด คำตากล้า 47250  
ม่วง บ้านม่วง 47140  
มาย บ้านม่วง 47140  
ดงหม้อทอง บ้านม่วง 47140  
ดงเหนือ บ้านม่วง 47140  
ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง 47140  
ห้วยหลัว บ้านม่วง 47140  
โนนสะอาด บ้านม่วง 47140  
หนองกวั่ง บ้านม่วง 47140  
บ่อแก้ว บ้านม่วง 47140  
อากาศ อากาศอำนวย 47170  
โพนแพง อากาศอำนวย 47170  
วาใหญ่ อากาศอำนวย 47170  
โพนงาม อากาศอำนวย 47170  
ท่าก้อน อากาศอำนวย 47170  
นาฮี อากาศอำนวย 47170  
บะหว้ อากาศอำนวย 47170  
สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย 47170  
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 47110  
คำสะอาด สว่างแดนดิน 47110  
บ้านต้าย สว่างแดนดิน 47110  
บงเหนือ สว่างแดนดิน 47110  
โพนสูง สว่างแดนดิน 47110  
โคกสี สว่างแดนดิน 47110  
หนองหลวง สว่างแดนดิน 47110  
บงใต้ สว่างแดนดิน 47110  
ค้อใต้ สว่างแดนดิน 47110  
พันนา สว่างแดนดิน 47240  
แวง สว่างแดนดิน 47240  
ทรายมูล สว่างแดนดิน 47110  
ตาลโกน สว่างแดนดิน 47240  
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน 47240  
ธาตุทอง สว่างแดนดิน 47240  
บ้านถ่อน สว่างแดนดิน 47110  
ส่องดาว ส่องดาว 47190  
ท่าศิลา ส่องดาว 47190  
วัฒนา ส่องดาว 47190  
ปทุมวาปี ส่องดาว 47190  
เต่างอย เต่างอย 47260  
บึงทวาย เต่างอย 47260  
นาตาล เต่างอย 47260  
จันทร์เพ็ญ เต่างอย 47260  
ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ 47280  
เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 47280  
ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ 47280  
แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 47280  
บ้านเหล่า เจริญศิลป์ 47290  
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 47290  
ทุ่งแก เจริญศิลป์ 47290  
โคกศิลา เจริญศิลป์ 47290  
หนองแปน เจริญศิลป์ 47290  
บ้านโพน โพนนาแก้ว 47230  
นาแก้ว โพนนาแก้ว 47230  
นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว 47230  
บ้านแป้น โพนนาแก้ว 47230  
เชียงสือ โพนนาแก้ว 47230  
สร้างค้อ ภูพาน 47180  
หลุบเลา ภูพาน 47180  
โคกภู ภูพาน 47180  
กกปลาซิว ภูพาน 47180  
 
กลับหน้าหลัก