รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนนทบุรี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี 11000  
ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 11000  
บางเขน เมืองนนทบุรี 11000  
บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000  
ท่าทราย เมืองนนทบุรี 11000  
บางไผ่ เมืองนนทบุรี 11000  
บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 11000  
บางกร่าง เมืองนนทบุรี 11000  
ไทรม้า เมืองนนทบุรี 11000  
บางรักน้อย เมืองนนทบุรี 11000  
วัดชลอ บางกรวย 11130  
บางกรวย บางกรวย 11130  
บางสีทอง บางกรวย 11130  
บางขนุน บางกรวย 11130  
บางขุนกอง บางกรวย 11130  
บางคูเวียง บางกรวย 11130  
มหาสวัสดิ์ บางกรวย 11130  
ปลายบาง บางกรวย 11130  
ศาลากลาง บางกรวย 11130  
บางม่วง บางใหญ่ 11140  
บางแม่นาง บางใหญ่ 11140  
บางเลน บางใหญ่ 11140  
เสาธงหิน บางใหญ่ 11140  
บางใหญ่ บางใหญ่ 11140  
บ้านใหม่ บางใหญ่ 11140  
โสนลอย บางบัวทอง 11110  
บางบัวทอง บางบัวทอง 11110  
บางรักใหญ่ บางบัวทอง 11110  
บางคูรัด บางบัวทอง 11110  
ละหาร บางบัวทอง 11110  
ลำโพ บางบัวทอง 11110  
พิมลราช บางบัวทอง 11110  
บางรักพัฒนา บางบัวทอง 11110  
ไทรน้อย ไทรน้อย 11150  
ราษฎร์นิยม ไทรน้อย 11150  
หนองเพรางาย ไทรน้อย 11150  
ไทรใหญ่ ไทรน้อย 11150  
ขุนศรี ไทรน้อย 11150  
คลองขวาง ไทรน้อย 11150  
ทวีวัฒนา ไทรน้อย 11150  
ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120  
บางตลาด ปากเกร็ด 11120  
บ้านใหม่ ปากเกร็ด 11120  
บางพูด ปากเกร็ด 11120  
บางตะไนย์ ปากเกร็ด 11120  
คลองพระอุดม ปากเกร็ด 11120  
ท่าอิฐ ปากเกร็ด 11120  
เกาะเกร็ด ปากเกร็ด 11120  
อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด 11120  
คลองข่อย ปากเกร็ด 11120  
บางพลับ ปากเกร็ด 11120  
คลองเกลือ ปากเกร็ด 11120  
 
กลับหน้าหลัก