รหัสไปรษณีย์ จังหวัดราชบุรี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
หน้าเมือง เมืองราชบุรี 70000  
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี 70000  
ดอนตะโก เมืองราชบุรี 70000  
หนองกลางนา เมืองราชบุรี 70000  
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี 70000  
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี 70000  
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี 70000  
อ่างทอง เมืองราชบุรี 70000  
โคกหม้อ เมืองราชบุรี 70000  
สามเรือน เมืองราชบุรี 70000  
พิกุลทอง เมืองราชบุรี 70000  
น้ำพุ เมืองราชบุรี 70000  
ดอนแร่ เมืองราชบุรี 70000  
หินกอง เมืองราชบุรี 70000  
เขาแร้ง เมืองราชบุรี 70000  
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี 70000  
หลุมดิน เมืองราชบุรี 70000  
บางป่า เมืองราชบุรี 70000  
พงสวาย เมืองราชบุรี 70000  
คูบัว เมืองราชบุรี 70000  
ท่าราบ เมืองราชบุรี 70000  
บ้านไร่ เมืองราชบุรี 70000  
จอมบึง สวนผึ้ง 70150  
ปากช่อง สวนผึ้ง 70150  
เบิกไพร สวนผึ้ง 70150  
ด่านทับตะโก สวนผึ้ง 70150  
แก้มอ้น สวนผึ้ง 70150  
รางบัว สวนผึ้ง 70150  
สวนผึ้ง สวนผึ้ง 70180  
ป่าหวาย สวนผึ้ง 70180  
ท่าเคย สวนผึ้ง 70180  
ตะนาวศรี สวนผึ้ง 70180  
ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก 70130  
ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก 70210  
ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก 70130  
ตาหลวง ดำเนินสะดวก 70130  
ดอนกรวย ดำเนินสะดวก 70130  
ดอนคลัง ดำเนินสะดวก 70130  
บัวงาม ดำเนินสะดวก 70210  
บ้านไร่ ดำเนินสะดวก 70130  
แพงพวย ดำเนินสะดวก 70130  
สี่หมื่น ดำเนินสะดวก 70130  
ท่านัด ดำเนินสะดวก 70130  
ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก 70130  
ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก 70130  
บ้านโป่ง บ้านโป่ง 70110  
ท่าผา บ้านโป่ง 70110  
กรับใหญ่ บ้านโป่ง 70190  
ปากแรต บ้านโป่ง 70110  
หนองกบ บ้านโป่ง 70110  
หนองอ้อ บ้านโป่ง 70110  
ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง 70110  
สวนกล้วย บ้านโป่ง 70110  
นครชุมน์ บ้านโป่ง 70110  
บ้านม่วง บ้านโป่ง 70110  
คุ้งพยอม บ้านโป่ง 70110  
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง 70110  
เขาขลุง บ้านโป่ง 70110  
เบิกไพร บ้านโป่ง 70110  
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง 70110  
บางแพ บางแพ 70160  
วังเย็น บางแพ 70160  
หัวโพ บางแพ 70160  
วัดแก้ว บางแพ 70160  
ดอนใหญ่ บางแพ 70160  
ดอนคา บางแพ 70160  
โพหัก บางแพ 70160  
โพธาราม โพธาราม 70120  
ดอนกระเบื้อง โพธาราม 70120  
หนองโพ โพธาราม 70120  
บ้านเลือก โพธาราม 70120  
คลองตาคต โพธาราม 70120  
บ้านฆ้อง โพธาราม 70120  
บ้านสิงห์ โพธาราม 70120  
ดอนทราย โพธาราม 70120  
เจ็ดเสมียน โพธาราม 70120  
คลองข่อย โพธาราม 70120  
ชำแระ โพธาราม 70120  
สร้อยฟ้า โพธาราม 70120  
ท่าชุมพล โพธาราม 70120  
บางโตนด โพธาราม 70120  
เตาปูน โพธาราม 70120  
นางแก้ว โพธาราม 70120  
ธรรมเสน โพธาราม 70120  
เขาชะงุ้ม โพธาราม 70120  
หนองกวาง โพธาราม 70120  
ทุ่งหลวง ปากท่อ 70140  
วังมะนาว ปากท่อ 70140  
ดอนทราย ปากท่อ 70140  
หนองกระทุ่ม ปากท่อ 70140  
ปากท่อ ปากท่อ 70140  
ป่าไก่ ปากท่อ 70140  
วัดยางงาม ปากท่อ 70140  
อ่างหิน ปากท่อ 70140  
บ่อกระดาน ปากท่อ 70140  
ยางหัก ปากท่อ 70140  
วันดาว ปากท่อ 70140  
ห้วยยางโทน ปากท่อ 70140  
เกาะศาลพระ วัดเพลง 70170  
จอมประทัด วัดเพลง 70170  
วัดเพลง วัดเพลง 70170  
บ้านคา บ้านคา 70180  
บ้านบึง บ้านคา 70180  
หนองพันจันทร์ บ้านคา 70180  
 
กลับหน้าหลัก