รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270  
สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ 10270  
บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 10270  
ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 10280  
บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10280  
แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 10280  
บางโปรง เมืองสมุทรปราการ 10270  
บางปู เมืองสมุทรปราการ 10270  
บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 10270  
บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10270  
เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 10270  
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10280  
แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10280  
บางบ่อ บางบ่อ 10560  
บ้านระกาศ บางบ่อ 10560  
บางพลีน้อย บางบ่อ 10560  
บางเพรียง บางบ่อ 10560  
คลองด่าน บางบ่อ 10560  
คลองสวน บางบ่อ 10560  
เปร็ง บางบ่อ 10560  
คลองนิยมยาตรา บางบ่อ 10560  
บางพลีใหญ่ บางพลี 10540  
บางแก้ว บางพลี 10540  
บางปลา บางพลี 10540  
บางโฉลง บางพลี 10540  
ราชาเทวะ บางพลี 10540  
หนองปรือ บางพลี 10540  
ตลาด พระประแดง 10130  
บางพึ่ง พระประแดง 10130  
บางจาก พระประแดง 10130  
บางครุ พระประแดง 10130  
บางหญ้าแพรก พระประแดง 10130  
บางหัวเสือ พระประแดง 10130  
สำโรงใต้ พระประแดง 10130  
บางยอ พระประแดง 10130  
บางกะเจ้า พระประแดง 10130  
บางน้ำผึ้ง พระประแดง 10130  
บางกระสอบ พระประแดง 10130  
บางกอบัว พระประแดง 10130  
ทรงคนอง พระประแดง 10130  
สำโรง พระประแดง 10130  
สำโรงกลาง พระประแดง 10130  
นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 10290  
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ 10290  
แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 10290  
ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 10290  
ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 10290  
บางเสาธง บางเสาธง 10540  
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง 10540  
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง 10540  
 
กลับหน้าหลัก