รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เวียง เมืองเชียงราย 57000  
รอบเวียง เมืองเชียงราย 57000  
บ้านดู่ เมืองเชียงราย 57100  
นางแล เมืองเชียงราย 57100  
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 57100  
แม่ยาว เมืองเชียงราย 57100  
สันทราย เมืองเชียงราย 57000  
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย 57000  
ห้วยชมภู เมืองเชียงราย 57000  
ห้วยสัก เมืองเชียงราย 57000  
ริมกก เมืองเชียงราย 57100  
ดอยลาน เมืองเชียงราย 57000  
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 57000  
ท่าสาย เมืองเชียงราย 57000  
ดอยฮาง เมืองเชียงราย 57000  
ท่าสุด เมืองเชียงราย 57100  
เวียงชัย เวียงชัย 57210  
ผางาม เวียงชัย 57210  
เวียงเหนือ เวียงชัย 57210  
ดอนศิลา เวียงชัย 57210  
เมืองชุม เวียงชัย 57210  
เวียง เชียงของ 57140  
สถาน เชียงของ 57140  
ครึ่ง เชียงของ 57140  
บุญเรือง เชียงของ 57140  
ห้วยซ้อ เชียงของ 57140  
ศรีดอนชัย เชียงของ 57230  
ริมโขง เชียงของ 57140  
เวียง เทิง 57160  
งิ้ว เทิง 57160  
ปล้อง เทิง 57230  
แม่ลอย เทิง 57230  
เชียงเคี่ยน เทิง 57230  
ตับเต่า เทิง 57160  
หงาว เทิง 57160  
สันทรายงาม เทิง 57160  
ศรีดอนไชย เทิง 57160  
หนองแรด เทิง 57160  
สันมะเค็ด พาน 57120  
แม่อ้อ พาน 57120  
ธารทอง พาน 57250  
สันติสุข พาน 57120  
ดอยงาม พาน 57120  
หัวง้ม พาน 57120  
เจริญเมือง พาน 57120  
ป่าหุ่ง พาน 57120  
ม่วงคำ พาน 57120  
ทรายขาว พาน 57120  
สันกลาง พาน 57120  
แม่เย็น พาน 57280  
เมืองพาน พาน 57120  
ทานตะวัน พาน 57280  
เวียงห้าว พาน 57120  
ป่าแดด ป่าแดด 57190  
ป่าแงะ ป่าแดด 57190  
สันมะค่า ป่าแดด 57190  
โรงช้าง ป่าแดด 57190  
ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 57190  
แม่จัน แม่จัน 57110  
จันจว้า แม่จัน 57270  
แม่คำ แม่จัน 57240  
ป่าซาง แม่จัน 57110  
สันทราย แม่จัน 57110  
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 57110  
ป่าตึง แม่จัน 57110  
แม่ไร่ แม่จัน 57240  
ศรีค้ำ แม่จัน 57110  
จันจว้าใต้ แม่จัน 57270  
จอมสวรรค์ แม่จัน 57110  
เวียง เชียงแสน 57150  
ป่าสัก เชียงแสน 57150  
บ้านแซว เชียงแสน 57150  
ศรีดอนมูล เชียงแสน 57150  
แม่เงิน เชียงแสน 57150  
โยนก เชียงแสน 57130  
แม่สาย แม่สาย 57130  
ห้วยไคร้ แม่สาย 57220  
เกาะช้าง แม่สาย 57130  
โป่งผา แม่สาย 57130  
ศรีเมืองชุม แม่สาย 57130  
เวียงพางคำ แม่สาย 57130  
บ้านด้าย แม่สาย 57220  
โป่งงาม แม่สาย 57130  
แม่สรวย แม่สรวย 57180  
ป่าแดด แม่สรวย 57180  
แม่พริก แม่สรวย 57180  
ศรีถ้อย แม่สรวย 57180  
ท่าก๊อ แม่สรวย 57180  
วาวี แม่สรวย 57180  
เจดีย์หลวง แม่สรวย 57180  
สันสลี เวียงป่าเป้า 57170  
เวียง เวียงป่าเป้า 57170  
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 57170  
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 57170  
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 57260  
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 57260  
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 57260  
แม่เปา พญาเม็งราย 57290  
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย 57290  
ไม้ยา พญาเม็งราย 57290  
เม็งราย พญาเม็งราย 57290  
ตาดควัน พญาเม็งราย 57290  
ม่วงยาย เวียงแก่น 57310  
ปอ เวียงแก่น 57310  
หล่ายงาว เวียงแก่น 57310  
ท่าข้าม เวียงแก่น 57310  
ต้า ขุนตาล 57340  
ป่าตาล ขุนตาล 57340  
ยางฮอม ขุนตาล 57340  
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 57240  
แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 57110  
แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 57110  
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 57240  
ดงมะดะ แม่ลาว 57250  
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 57250  
บัวสลี แม่ลาว 57250  
ป่าก่อดำ แม่ลาว 57250  
โป่งแพร่ แม่ลาว 57000  
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 57210  
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 57210  
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 57210  
ปงน้อย ดอยหลวง 57110  
โชคชัย ดอยหลวง 57110  
หนองป่าก่อ ดอยหลวง 57110  
 
กลับหน้าหลัก