รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ 50300  
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ 50100  
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ 50000  
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 50300  
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 50200  
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ 50100  
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ 50100  
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 50000  
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ 50000  
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ 50000  
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ 50000  
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ 50300  
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ 50300  
บ้านหลวง จอมทอง 50160  
ข่วงเปา จอมทอง 50160  
สบเตี๊ยะ จอมทอง 50160  
บ้านแปะ จอมทอง 50240  
ดอยแก้ว จอมทอง 50160  
แม่สอย จอมทอง 50240  
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 50270  
ท่าผา แม่แจ่ม 50270  
บ้านทับ แม่แจ่ม 50270  
แม่ศึก แม่แจ่ม 50270  
แม่นาจร แม่แจ่ม 50270  
บ้านจันทร์ แม่แจ่ม 58130  
ปางหินฝน แม่แจ่ม 50270  
กองแขก แม่แจ่ม 50270  
แม่แดด แม่แจ่ม 58130  
แจ่มหลวง แม่แจ่ม 58130  
เชียงดาว เชียงดาว 50170  
เมืองนะ เชียงดาว 50170  
เมืองงาย เชียงดาว 50170  
แม่นะ เชียงดาว 50170  
เมืองคอง เชียงดาว 50170  
ปิงโค้ง เชียงดาว 50170  
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 50170  
เชิงดอย ดอยสะเก็ด 50220  
สันปูเลย ดอยสะเก็ด 50220  
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 50220  
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด 50220  
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด 50220  
ป่าลาน ดอยสะเก็ด 50220  
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด 50220  
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด 50220  
แม่คือ ดอยสะเก็ด 50220  
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด 50220  
แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด 50220  
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด 50220  
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 50220  
เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด 50220  
สันมหาพน แม่แตง 50150  
แม่แตง แม่แตง 50150  
ขี้เหล็ก แม่แตง 50150  
ช่อแล แม่แตง 50150  
แม่หอพระ แม่แตง 50150  
สบเปิง แม่แตง 50150  
บ้านเป้า แม่แตง 50150  
สันป่ายาง แม่แตง 50330  
ป่าแป๋ แม่แตง 50150  
เมืองก๋าย แม่แตง 50150  
บ้านช้าง แม่แตง 50150  
กื้ดช้าง แม่แตง 50150  
อินทขิล แม่แตง 50150  
สมก๋าย แม่แตง 50150  
ริมใต้ แม่ริม 50180  
ริมเหนือ แม่ริม 50180  
สันโป่ง แม่ริม 50180  
ขี้เหล็ก แม่ริม 50180  
สะลวง แม่ริม 50330  
ห้วยทราย แม่ริม 50180  
แม่แรม แม่ริม 50180  
โป่งแยง แม่ริม 50180  
แม่สา แม่ริม 50180  
ดอนแก้ว แม่ริม 50180  
เหมืองแก้ว แม่ริม 50180  
สะเมิงใต้ สะเมิง 50250  
สะเมิงเหนือ สะเมิง 50250  
แม่สาบ สะเมิง 50250  
บ่อแก้ว สะเมิง 50250  
ยั้งเมิน สะเมิง 50250  
เวียง ฝาง 50110  
ม่อนปิ่น ฝาง 50110  
แม่งอน ฝาง 50320  
แม่สูน ฝาง 50110  
สันทราย ฝาง 50110  
แม่คะ ฝาง 50110  
แม่ข่า ฝาง 50320  
โป่งน้ำร้อน ฝาง 50110  
แม่อาย แม่อาย 50280  
แม่สาว แม่อาย 50280  
สันต้นหมื้อ แม่อาย 50280  
แม่นาวาง แม่อาย 50280  
ท่าตอน แม่อาย 50280  
บ้านหลวง แม่อาย 50280  
มะลิกา แม่อาย 50280  
เวียง พร้าว 50190  
ทุ่งหลวง พร้าว 50190  
ป่าตุ้ม พร้าว 50190  
ป่าไหน่ พร้าว 50190  
สันทราย พร้าว 50190  
บ้านโป่ง พร้าว 50190  
น้ำแพร่ พร้าว 50190  
เขื่อนผาก พร้าว 50190  
แม่แวน พร้าว 50190  
แม่ปั๋ง พร้าว 50190  
โหล่งขอด พร้าว 50190  
ยุหว่า สันป่าตอง 50120  
สันกลาง สันป่าตอง 50120  
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง 50120  
มะขามหลวง สันป่าตอง 50120  
แม่ก๊า สันป่าตอง 50120  
บ้านแม สันป่าตอง 50120  
บ้านกลาง สันป่าตอง 50120  
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง 50120  
ทุ่งต้อม สันป่าตอง 50120  
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง 50120  
มะขุนหวาน สันป่าตอง 50120  
สันกำแพง สันกำแพง 50130  
ทรายมูล สันกำแพง 50130  
ร้องวัวแดง สันกำแพง 50130  
บวกค้าง สันกำแพง 50130  
แช่ช้าง สันกำแพง 50130  
ออนใต้ สันกำแพง 50130  
แม่ปูคา สันกำแพง 50130  
ห้วยทราย สันกำแพง 50130  
ต้นเปา สันกำแพง 50130  
สันกลาง สันกำแพง 50130  
สันทรายหลวง สันทราย 50210  
สันทรายน้อย สันทราย 50210  
สันพระเนตร สันทราย 50210  
สันนาเม็ง สันทราย 50210  
สันป่าเปา สันทราย 50210  
หนองแหย่ง สันทราย 50210  
หนองจ๊อม สันทราย 50210  
หนองหาร สันทราย 50290  
แม่แฝก สันทราย 50290  
แม่แฝกใหม่ สันทราย 50290  
เมืองเล็น สันทราย 50210  
ป่าไผ่ สันทราย 50210  
หางดง หางดง 50230  
หนองแก๋ว หางดง 50230  
หารแก้ว หางดง 50230  
หนองตอง หางดง 50340  
ขุนคง หางดง 50230  
สบแม่ข่า หางดง 50230  
บ้านแหวน หางดง 50230  
สันผักหวาน หางดง 50230  
หนองควาย หางดง 50230  
บ้านปง หางดง 50230  
น้ำแพร่ หางดง 50230  
หางดง ฮอด 50240  
ฮอด ฮอด 50240  
บ้านตาล ฮอด 50240  
บ่อหลวง ฮอด 50240  
บ่อสลี ฮอด 50240  
นาคอเรือ ฮอด 50240  
ดอยเต่า ดอยเต่า 50260  
ท่าเดื่อ ดอยเต่า 50260  
มืดกา ดอยเต่า 50260  
บ้านแอ่น ดอยเต่า 50260  
บงตัน ดอยเต่า 50260  
โปงทุ่ง ดอยเต่า 50260  
อมก๋อย อมก๋อย 50310  
ยางเปียง อมก๋อย 50310  
แม่ตื่น อมก๋อย 50310  
ม่อนจอง อมก๋อย 50310  
สบโขง อมก๋อย 50310  
นาเกียน อมก๋อย 50310  
ยางเนิ้ง สารภี 50140  
สารภี สารภี 50140  
ชมภู สารภี 50140  
ไชยสถาน สารภี 50140  
ขัวมุง สารภี 50140  
หนองแฝก สารภี 50140  
หนองผึ้ง สารภี 50140  
ท่ากว้าง สารภี 50140  
ดอนแก้ว สารภี 50140  
ท่าวังตาล สารภี 50140  
สันทราย สารภี 50140  
ป่าบง สารภี 50140  
เมืองแหง เวียงแหง 50350  
เปียงหลวง เวียงแหง 50350  
แสนไห เวียงแหง 50350  
ปงตำ ไชยปราการ 50320  
ศรีดงเย็น ไชยปราการ 50320  
แม่ทะลบ ไชยปราการ 50320  
หนองบัว ไชยปราการ 50320  
บ้านกาด แม่วาง 50360  
ทุ่งปี้ แม่วาง 50360  
ทุ่งรวงทอง แม่วาง 50360  
แม่วิน แม่วาง 50360  
ดอนเปา แม่วาง 50360  
ออนเหนือ แม่ออน 50130  
ออนกลาง แม่ออน 50130  
บ้านสหกรณ์ แม่ออน 50130  
ห้วยแก้ว แม่ออน 50130  
แม่ทา แม่ออน 50130  
ทาเหนือ แม่ออน 50130  
ดอยหล่อ ดอยหล่อ 50160  
สองแคว ดอยหล่อ 50160  
ยางคราม ดอยหล่อ 50160  
สันติสุข ดอยหล่อ 50160  
 
กลับหน้าหลัก