รหัสไปรษณีย์ จังหวัดน่าน
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเวียง เมืองน่าน 55000  
บ่อ เมืองน่าน 55000  
ผาสิงห์ เมืองน่าน 55000  
ไชยสถาน เมืองน่าน 55000  
ถืมตอง เมืองน่าน 55000  
เรือง เมืองน่าน 55000  
นาซาว เมืองน่าน 55000  
ดู่ใต้ เมืองน่าน 55000  
กองควาย เมืองน่าน 55000  
สวก เมืองน่าน 55000  
สะเนียน เมืองน่าน 55000  
หนองแดง แม่จริม 55170  
หมอเมือง แม่จริม 55170  
น้ำพาง แม่จริม 55170  
น้ำปาย แม่จริม 55170  
แม่จริม แม่จริม 55170  
บ้านฟ้า บ้านหลวง 55190  
ป่าคาหลวง บ้านหลวง 55190  
สวด บ้านหลวง 55190  
บ้านพี้ บ้านหลวง 55190  
นาน้อย นาน้อย 55150  
เชียงของ นาน้อย 55150  
ศรีษะเกษ นาน้อย 55150  
สถาน นาน้อย 55150  
สันทะ นาน้อย 55150  
บัวใหญ่ นาน้อย 55150  
น้ำตก นาน้อย 55150  
ปัว ปัว 55120  
แงง ปัว 55120  
สถาน ปัว 55120  
ศิลาแลง ปัว 55120  
ศิลาเพชร ปัว 55120  
อวน ปัว 55120  
ไชยวัฒนา ปัว 55120  
เจดีย์ชัย ปัว 55120  
ภูคา ปัว 55120  
สกาด ปัว 55120  
ป่ากลาง ปัว 55120  
วรนคร ปัว 55120  
ริม ท่าวังผา 55140  
ป่าคา ท่าวังผา 55140  
ผาตอ ท่าวังผา 55140  
ยม ท่าวังผา 55140  
ตาลชุม ท่าวังผา 55140  
ศรีภูมิ ท่าวังผา 55140  
จอมพระ ท่าวังผา 55140  
แสนทอง ท่าวังผา 55140  
ท่าวังผา ท่าวังผา 55140  
ผาทอง ท่าวังผา 55140  
กลางเวียง เวียงสา 55110  
ขึ่ง เวียงสา 55110  
ไหล่น่าน เวียงสา 55110  
ตาลชุม เวียงสา 55110  
นาเหลือง เวียงสา 55110  
ส้าน เวียงสา 55110  
น้ำมวบ เวียงสา 55110  
น้ำปั้ว เวียงสา 55110  
ยาบหัวนา เวียงสา 55110  
ปงสนุก เวียงสา 55110  
อ่ายนาไลย เวียงสา 55110  
ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา 55110  
แม่ขะนิง เวียงสา 55110  
แม่สาคร เวียงสา 55110  
จอมจันทร์ เวียงสา 55110  
แม่สา เวียงสา 55110  
ทุ่งศรีทอง เวียงสา 55110  
ปอน ทุ่งช้าง 55130  
งอบ ทุ่งช้าง 55130  
และ ทุ่งช้าง 55130  
ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 55130  
เชียงกลาง เชียงกลาง 55160  
เปือ เชียงกลาง 55160  
เชียงคาน เชียงกลาง 55160  
พระธาตุ เชียงกลาง 55160  
พญาแก้ว เชียงกลาง 55160  
พระพุทธบาท เชียงกลาง 55160  
นาทะนุง นาหมื่น 55180  
บ่อแก้ว นาหมื่น 55180  
เมืองลี นาหมื่น 55180  
ปิงหลวง นาหมื่น 55180  
ดู่พงษ์ สันติสุข 55210  
ป่าแลวหลวง สันติสุข 55210  
พงษ์ สันติสุข 55210  
บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 55220  
บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 55220  
ภูฟ้า บ่อเกลือ 55220  
ดงพญา บ่อเกลือ 55220  
นาไร่หลวง สองแคว 55160  
ชนแดน สองแคว 55160  
ยอด สองแคว 55160  
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง 55000  
นาปัง ภูเพียง 55000  
น้ำแก่น ภูเพียง 55000  
น้ำเกี๋ยน ภูเพียง 55000  
เมืองจัง ภูเพียง 55000  
ท่าน้าว ภูเพียง 55000  
ฝายแก้ว ภูเพียง 55000  
ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ 55130  
ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ 55130  
 
กลับหน้าหลัก