รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เวียงเหนือ เมืองลำปาง 52000  
หัวเวียง เมืองลำปาง 52000  
สวนดอก เมืองลำปาง 52100  
สบตุ๋ย เมืองลำปาง 52100  
พระบาท เมืองลำปาง 52000  
ชมพู เมืองลำปาง 52100  
กล้วยแพะ เมืองลำปาง 52000  
ปงแสนทอง เมืองลำปาง 52100  
บ้านแลง เมืองลำปาง 52000  
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 52000  
พิชัย เมืองลำปาง 52000  
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 52000  
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 52100  
บ้านเป้า เมืองลำปาง 52100  
บ้านค่า เมืองลำปาง 52100  
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 52100  
ต้นธงชัย เมืองลำปาง 52000  
นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 52000  
บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 52000  
บ้านดง แม่เมาะ 52220  
นาสัก แม่เมาะ 52220  
จางเหนือ แม่เมาะ 52220  
แม่เมาะ แม่เมาะ 52220  
สบป้าด แม่เมาะ 52220  
ลำปางหลวง เกาะคา 52130  
นาแก้ว เกาะคา 52130  
ไหล่หิน เกาะคา 52130  
วังพร้าว เกาะคา 52130  
ศาลา เกาะคา 52130  
เกาะคา เกาะคา 52130  
นาแส่ง เกาะคา 52130  
ท่าผา เกาะคา 52130  
ใหม่พัฒนา เกาะคา 52130  
ทุ่งงาม เสริมงาม 52210  
เสริมขวา เสริมงาม 52210  
เสริมซ้าย เสริมงาม 52210  
เสริมกลาง เสริมงาม 52210  
หลวงเหนือ งาว 52110  
หลวงใต้ งาว 52110  
บ้านโป่ง งาว 52110  
บ้านร้อง งาว 52110  
ปงเตา งาว 52110  
นาแก งาว 52110  
บ้านอ้อน งาว 52110  
บ้านแหง งาว 52110  
บ้านหวด งาว 52110  
แม่ตีบ งาว 52110  
แจ้ห่ม แจ้ห่ม 52120  
บ้านสา แจ้ห่ม 52120  
ปงดอน แจ้ห่ม 52120  
แม่สุก แจ้ห่ม 52120  
เมืองมาย แจ้ห่ม 52120  
ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 52120  
วิเชตนคร แจ้ห่ม 52120  
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ 52140  
วังเหนือ วังเหนือ 52140  
วังใต้ วังเหนือ 52140  
ร่องเคาะ วังเหนือ 52140  
วังทอง วังเหนือ 52140  
วังซ้าย วังเหนือ 52140  
วังแก้ว วังเหนือ 52140  
วังทรายคำ วังเหนือ 52140  
ล้อมแรด เถิน 52160  
แม่วะ เถิน 52230  
แม่ปะ เถิน 52160  
แม่มอก เถิน 52160  
เวียงมอก เถิน 52160  
นาโป่ง เถิน 52160  
แม่ถอด เถิน 52160  
เถินบุรี เถิน 52160  
แม่พริก แม่พริก 52180  
ผาปัง แม่พริก 52180  
แม่ปุ แม่พริก 52180  
พระบาทวังตวง แม่พริก 52180  
แม่ทะ แม่ทะ 52150  
นาครัว แม่ทะ 52150  
ป่าตัน แม่ทะ 52150  
บ้านกิ่ว แม่ทะ 52150  
บ้านบอม แม่ทะ 52150  
น้ำโจ้ แม่ทะ 52150  
ดอนไฟ แม่ทะ 52150  
หัวเสือ แม่ทะ 52150  
วังเงิน แม่ทะ 52150  
สันดอนแก้ว แม่ทะ 52150  
สบปราบ สบปราบ 52170  
สมัย สบปราบ 52170  
แม่กัวะ สบปราบ 52170  
นายาง สบปราบ 52170  
ห้างฉัตร ห้างฉัตร 52190  
หนองหล่ม ห้างฉัตร 52190  
เมืองยาว ห้างฉัตร 52190  
ปงยางคก ห้างฉัตร 52190  
เวียงตาล ห้างฉัตร 52190  
แม่สัน ห้างฉัตร 52190  
วอแก้ว ห้างฉัตร 52190  
เมืองปาน เมืองปาน 52240  
บ้านขอ เมืองปาน 52240  
ทุ่งกว๋าว เมืองปาน 52240  
แจ้ซ้อน เมืองปาน 52240  
หัวเมือง เมืองปาน 52240  
 
กลับหน้าหลัก