รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยะลา
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สะเตง เมืองยะลา 95000  
บุดี เมืองยะลา 95000  
ยุโป เมืองยะลา 95000  
ลิดล เมืองยะลา 95160  
ยะลา เมืองยะลา 95000  
ท่าสาป เมืองยะลา 95000  
ลำใหม่ เมืองยะลา 95160  
หน้าถ้ำ เมืองยะลา 95000  
ลำพะยา เมืองยะลา 95160  
เปาะเส้ง เมืองยะลา 95000  
พร่อน เมืองยะลา 95160  
บันนังสาเรง เมืองยะลา 95000  
สะเตงนอก เมืองยะลา 95000  
ตาเซะ เมืองยะลา 95000  
เบตง เบตง 95110  
ยะรม เบตง 95110  
ตาเนาะแมเราะ เบตง 95110  
อัยเยอร์เวง เบตง 95110  
ธารน้ำทิพย์ เบตง 95110  
บันนังสตา บันนังสตา 95130  
บาเจาะ บันนังสตา 95130  
ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา 95130  
ถ้ำทะลุ บันนังสตา 95130  
ตลิ่งชัน บันนังสตา 95130  
เขื่อนบางลาง บันนังสตา 95130  
ธารโต ธารโต 95150  
บ้านแหร ธารโต 95150  
แม่หวาด ธารโต 95170  
คีรีเขต ธารโต 95150  
ยะหา ยะหา 95120  
ละแอ ยะหา 95120  
ปะแต ยะหา 95120  
บาโร๊ะ ยะหา 95120  
ตาชี ยะหา 95120  
บาโงยซิแน ยะหา 95120  
กาตอง ยะหา 95120  
กายูบอเกาะ รามัน 95140  
กาลูปัง รามัน 95140  
กาลอ รามัน 95140  
กอตอตือร๊ะ รามัน 95140  
โกตาบารู รามัน 95140  
เกะรอ รามัน 95140  
จะกว๊ะ รามัน 95140  
ท่าธง รามัน 95140  
เนินงาม รามัน 95140  
บาลอ รามัน 95140  
บาโงย รามัน 95140  
บือมัง รามัน 95140  
ยะต๊ะ รามัน 95140  
วังพญา รามัน 95140  
อาซ่อง รามัน 95140  
ตะโล๊ะหะลอ รามัน 95140  
กาบัง กาบัง 95120  
บาละ กาบัง 95120  
กรงปินัง กรงปินัง 95000  
สะเอะ กรงปินัง 95000  
ห้วยกระทิง กรงปินัง 95000  
ปุโรง กรงปินัง 95000  
 
กลับหน้าหลัก